Jurginiškių pradinė mokykla

Pažangos kolūkio kolūkiečių vaikai prie pradinės mokyklos pastato su mokytojais Vaikšnyte, Steponaičiu ir M.Bačiuliene

Jurginiškių pradinė mokykla pastatyta 1932 m. Buvęs šios mokyklos mokinys Alfonsas Navickas prisiminimuose rašo: „1932 m. pradėjau lankyti Jurginiškių pradžios mokyklą. Tuo metu ji buvo ūkininko – savanorio Benešiūno name. Po metų buvo pastatyta nauja atskira mokykla“.

Iš rastų dokumentų: baigiamųjų darbų, protokolų, klasių žurnalų, kurie pradėti vesti nuo 1932 m. birželio 14 d., aiškėja, kad mokykla šiame pastate pradėjo veikti nuo 1932 m. Tais metais mokyklą baigė 6 mokiniai. Jurginiškių pradžios mokyklos vedėju buvo Juozas Katkonas. Mokytojavo Stasys Steponaitis. Iš 1937 m. mokyklos baigimo pažymėjimų matyti, kad vaikai mokėsi ir gaudavo įvertinimus iš tikybos, lietuvių kalbos, skaičiavimo, Tėvynės pažinimo, istorijos, geografijos, gamtos. Be to dar mokėsi dailės, rankų darbų, muzikos, dainavimo ir kūno kultūros.

1934 m. gruodžio 16 d. prie Jurginiškių pradžios m-klos įsisteigė šaulių būrys, į kurį iškart įsirašė 25 nariai. Mokytojai Stasys Steponavičius ir Jonas Katkūnas irgi jais tapo. Šauliai aktyvino kaimo kultūrinį gyvenimą: mokyklos salėje statė spektaklius, vakaronėse šokdavo ir tautinius šokius, gražiai dainuodavo, prenumeravo daug periodinių leidinių.

Į Nekilnojimo turto kadastro ir registro bylą mokyklos pastatas įtrauktas 1927m. Pagal 1941 m. protokolus – mokykloje mokytojavo Stasys Steponaitis. Jo asistente dirbo Albina Lukoševičienė.

Nuo 1943 m. dokumentuose minima, kad Jurginiškių pradžios mokyklos vedėju dirbo mokytojas Stasys Steponaitis, mokytoja – Marija Bačiuliene. 1965-70 m. vedėjas – Petras Kučingis.

Ilgamete mokyklos valytoja dirbo Marcelė Skučienė. 1955 m., mokytojui St.Steponaičiui leidus, M.Skučienė ir jos vyras Motiejus Skučas mokykloje gyveno iki 1960 m.(apie).

Ilgamete mokyklos vedėja ir mokytoja nuo 1987 m. dirbo Audronė Milbutienė. (dirbo iki 2002 m.) 2000 m. jos pastangomis mokykloje buvo įvestas vandentiekis ir kanalizacija.

Mokyklos dokumentuose minimi šie Jurginiškių pradinėje mokykloje dirbę mokytojai: Ona Vaikšnytė, Monika Stokienė, O. Vėgėlienė, Valė Žemaitienė, Renata Baršukienė, Kristina Sinkevičienė, Edita Paulienė, Neringa Ciunytė – Motiejūnienė, Aušra Sareikienė, Giedrė Kučinskienė, Jolanta Giraitienė, Ina Jurkevičiūtė -Skurdelienė, Rūta Bakšienė, Aušrelė Krunglevičiūtė, Ramutė Bekerytė – Pociūnienė, Nijolė Cekauskienė, Rūta Radžiūtė – Ginaitienė, Vilma Turčinskaitė, Rita Baranauskienė.

2005 m. Jurginiškių pradinė mokykla prijungta prie Garliavos vidurinės mokyklos.

/Garliavos A. Mitkaus pagrindinės mokyklos muziejininkė R.Jackūnienė/

Mokytojai:

marija bačiulienė

Mokytoja Marija Bačiulienė (1900 – 1972 m.)

Jurginiškių pradinėje mokykloje dirbo apie 1943-1958 m.

Baigė Veiverių mokytojų seminariją.

1953 metais apdovanota Kauno srities liaudies švietimo skyriaus Garbės raštu.

1958 metais už ypatingus nuopelnus švietimo srityje, ilgametį pedagoginį darbą suteiktas Nusipelniusios mokytojos Garbės vardas.

 

 

 

stasys steponaitis

Mokytojas Stasys Steponaitis (1903 – 1965 m.)

Mokytoju išdirbo 38 metus.

Nuo 1934 m. dirbo Jurginiškių pradinėje mokykloje.

Mokėsi ir baigė Kėdainių mokytojų seminariją ir Kauno universiteto ekonomikos fakultetą.

 

Mok. Steponaitis

Mokytojas Stasys Steponaitis apie 1959 m.

Nuotr. iš Marcelės Skučienės asm. albumo

 

Mokslo metu pabaigt, mok Stokiene 3 is desines

Mokslo metų užbaigimas apie 1960 m.

Trečia iš dešinės – mokytoja M.Stokienė

Nuotr. iš Marcelės Skučienės asm. albumo

 

Jurginiškių mokykloje apie 1977 m.

Mokykloje apie 1977 m.

Nuotr. iš Marcelės Skučienės asm. albumo

 

M.Skucas mokykloje apie 1956 m.

Juragių gyventojas Motiejus Skučas mokykloje apie 1956 m.

Nuotr. iš Marcelės Skučienės asm. albumo

 

jurginiskiu mok. APIE 1956 M.

Mokykloje apie 1956 m.

Pirma eilė iš kairės: A.Bereiša, A.Bereišiene, M.Skučas, M.Skučiene, A. Benešiūnaitė,  kiti – nežinomi.

Amtra eilė iš kairės: A.Čekavicius, P. Dvareckaitė, Valė Katkonaite, Alb.Valaitytė, kiti – nežinomi.

Trecia eile: mok. St.Katkonas (su akard.), kitas – nežinomas.

Nuotr. iš Marcelės Skučienės asm. albumo