2018 m.- „Graži aplinka kiekvienam:mažam ir dideliam“. Vasario mėn. teikta paraiška gauti paramai pagal veiklos sritį ,,kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ pagal 2018 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – viešosios erdvės sutvarkymas, sukuriant jaukią, estetišką, patrauklią bendruomenės namų aplinką, pritaikytą įvairiapusiškai kaimo gyventojų ir bendruomenės veiklai: kultūriniams – edukaciniams renginiams, tradicinės šventėms ir poilsiui.(Laukiame atsakymo)

2017 m. lapkričio mėn.teikta paraišką Sporto rėmimo fondui – „Sporto įrangos ir inventoriaus įsigijimas“. Tikslas – Pasitelkus sportinę veiklą, siekti gyventojų fizinio aktyvumo, kokybiškesnio laisvalaikio praleidimo, jaunimo dalyvavimo savanoriškoje bendruomenės veikloje. (Laimėta 1000 Eur.).

2017 m. teikta paraiška pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau Priemonė).
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu 2017–06–29 tarybos sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 – 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“
Juragių bendruomenės centro projektas – „Pažink savo kraštą ir tradicijas“, skirtas – pažintinėmis edukacinėmis priemonėmis, skatinančiomis vietos gyventojų domjimąsi gyvenamosios aplinkos istorija bei krašto tradicijomi, stiprinti Garliavos apylinkių seniūnijos gyventojų bendruomeniškumą bei kultūrinį išprusimą(Laimėta 5329 Eur.).
2017 m. gegužės mėnesį teikta paraiška Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – „Ateik.Pažink.Domėkis“. Tikslas – Organizuojant neformalaus ugdymo užsiėmimus, skatinti gyvenamosios vietovės jaunimą įsitraukti į intelektualinę, kultūrinę, meninę bei sveikatą stiprinančias bei jų fizinį aktyvumą didinančias bendruomenės veiklas (Nelaimėta).
2016 m. – projektas „Sportuojanti bendruomenė“
Skatinant bendruomenės narius rinktis aktyvų gyvenimo būdą ir gerinti bendruomenės narių sveikatą, aktyvinti bendravimą, suteikti galimybę dalyvauti skirtingo amžiaus nariams, šeimoms buvp rašoma paraiška Kultūros ir sporto departamentui. Šiaurietišką ėjimą sporto skatinimui pasirinkome dėl galimybės daugiau bendrauti , taip pat, jog šia veikla bus galima užsiimti ir projektui pasibaigus (Laimėta 228 Eur.)
Užsiėmimus pravedė šiaurietiško ėjimo treneriai – Janina Bazevičienė ir Jonas Koryzna.

Daugiau apie šiaurietišką ėjimą skaitykite:
www.siaurietiskasejimas.lt
2015 m. Juragių bendruomenės centras dalyvavo Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai 2015 metams paskelbtame konkurse ir gavo Lietuvos Žemės ūkio ministerijos dalinį finansavimą projektui„ BŪKIME KARTU!“ įgyvendinti. Bendra projekto vertė yra 3360,00 Eur, gautos paramos suma – 2982,00 Eur, nuosavų piniginių lėšų, kurias savanoriškai aukojo Juragių bendruomenės nariai, suma – 378,00 Eur. Šiuo projektu įsipareigojame skatinti gyventojų bendruomeniškumą, aktyvumą, patriotiškumą, socialinės atskirties mažinimą tarp skirtingų amžiaus grupių. Projektui įgyvendinti įsigijome renginių įgarsinimo įrangą, multimedijos projektorių ir vaizdo techniką, kuri bus panaudota Juragių kaimo gyventojų interesams organizuojant įvairių krypčių renginius, suteikiant galimybes dalyvauti ne tik bendruomenės nariams, bet ir visiems kaimo gyventojams, taip gerinant jaunimo bei vyresnių gyventojų užimtumą kaimo vietovėje. Projekto įgyvendinimas pagerins ne tik tradiciniais tapusius renginius, bet suteiks galimybę vykdyti įvairesnius, inovatyvesnius, didesnes auditorijas pritraukiančius susibūrimus.
2015 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS (VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS) (01 01) PRIEMONEI ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS“ (01 001 01 03 09) ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ PAGAL PROJEKTUS IR LĖŠŲ GAVĖJUS PASKIRSTYMO SĄRAŠAS (dokumentas parsisiųsti):

2015 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS (VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS) (01 01) PRIEMONEI ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS“ (01 001 01 03 09) ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ PAGAL PROJEKTUS IR LĖŠŲ GAVĖJUS PASKIRSTYMO SĄRAŠAS (dokumentas parsisiųsti):